بایگانی برچسب: کاربرد موسیقی درمانی درعقب ماندگان ذهنی

بیماریهایی که توسط موسیقی درمانی ،درمان میشوند.(کاربرد موسیقی درمانی)

کاربرد موسیقی درمانی

کاربرد موسیقی درمانی مواردی از بیماریهایی که توسط موسیقی درمانی ،درمان میشوند :(کاربرد موسیقی درمانی) الف ).بیماریهای جسمی خطرناک (درد ساده تا بیماریهای مزمن قلبی ،کلیوی وتنفسی ) ب). بیماریهایی که رو به مرگ می باشند وبرای آنها امیدی نیست(ایدزوسرطان ) ج).انواع اختلالات روانی (اضطراب ،افسردگی ،هراس،اسکیزوفرنی ) د).اختلالات رفتاری درکودکان (بیش فعالی ،کمبود توجه ) ه).معلولان ذهنی ،عقب …