بایگانی برچسب: ورزش کردن

تاثیر موسیقی در ورزش و تمرینات ورزشی

تاثیر موسیقی در ورزش

تاثیر موسیقی در ورزش در طول تمرینات منظم مانند دویدن، موسیقی می تواند توجه ورزشکار را محدود و درنتیجه توجه شخص را نسبت به احساس خستگی منحرف کند… مقالة حاضر حاصل شش سال تحقیق دورة دکترای نویسنده است که طی آن استنباط گردیده که موسیقی مناسب (صحیح) می تواند تأثیر زیادی بر ورزش و انجام …