بایگانی برچسب: نه گفتن راحت

مهارت هایی کاربردی که برای «نه» گفتن

«نه» گفتن

چگونه قاطعانه «نه» بگوییم؟ قاطعیت چیست؟ قاطعیت به معنای ایستادن روی خواسته های خود، نشان دادن مخالفت و عدم موافقت با پدیده ای و ماندن روی نیازهای خود به صورت واضح و مشخص تعریف می شود. شایان ذکر است قاطعیت تفاوت عمده ای با پرخاشگری و عصبانیت دارد و یک هیجان و یا رفتار منفی …