بایگانی برچسب: شرطی شدن

شرطی شدن در روانشناسی چیست ؟

شرطی شدن

شرطی شدن شرطی شدن پایه و بنیاد ایجاد عادت  است. بسیاری از عادتهای روزانه ما از همین راه کسب می شوند. مانند از خواب برخاستن و شستن دست و صورت، دیدن آشنایان و سلام و تعارف کردن. عادتها برای رفع نیازها به وجود می آیند. انسان در سراسر زندگی خود با نیازهای معین و مستمری …