بایگانی برچسب: درمان (OCD)

درمان وسواس فکری-عملی(OCD) چیست؟

درمان وسواس

درمان تأییدشده‌ی OCD توسط اغلب تحقیقات انجام شده، درمان رفتاری-شناختی است. این روش درمانی شامل دو قسمت می‌شود: ۱) مواجهه و پیشگیری از واکنش ۲) شناخت‌درمانی (cognitive therapy) مواجهه و پیشگیری از واکنش مواجهه و پیشگیری از واکنش، شامل مواجهه‌ی مکرر با منبع وسواس فکری می‌شود. سپس از شما خواسته می‌شود از آن رفتار وسواس‌گونه …